+48 722 383 587 sklep@sica.pl

Pomiary Odbiorcze i Okresowe

Przyłącza Budynków

Instalacje Odgromowe Uziomowe

Bezpieczeństwo i Niezawodność Instalacji Elektrycznej

     Wszystkie instalacje elektryczne przed przekazaniem do eksploatacji powinny być poddane oględzinom, próbom i pomiarom. Konieczność wykonywania badań elektryki regulowana jest ustawą o prawie budowlanym (Art. 62. 1 pkt 2.; Dziennik Ustaw 2017 poz. 1332). Zgodnie z przepisami właściciel budynku zobowiązany jest do dokonania kontroli, nie rzadziej niż raz na 5 lat, której celem jest sprawdzenie stanu technicznego i przydatności budynku do użytkowania, również w zakresie instalacji elektrycznej.

     W przypadku działania czynników zewnętrznych, jak wyładowania atmosferyczne, powodzie czy silne wiatry, badania te należy wykonywać każdorazowo po ich wystąpieniu. Dotyczy to sytuacji, gdy nastąpiło uszkodzenie budynku lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować narażenie życia i zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.
 Zdarza się, że ubezpieczając budynek, niezależnie czy prywatny, czy firmowy, firma ubezpieczeniowa nie informuje o konieczności posiadania aktualnych badań instalacji. Protokoły te jednak są niezbędne do uzyskania odszkodowania, np. w przypadku pożaru czy zalania obiektu przez wodę. Jeżeli dokumentów nie będzie – nie ma szans na zadośćuczynienie za szkody.

Badania i Pomiary Odbiorcze

     Przed przekazaniem instalacji i urządzeń do eksploatacji, wykonujemy badania i próby właściwe dla danego typu instalacji oraz sporządzamy dla nich odpowiednie protokoły. Badania te odgrywają istotną rolę w ocenie ich stanu technicznego pod względem niezawodności instalacji i bezpieczeństwa użytkowania. 

   Zakres badań i pomiarów odbiorczych określają odpowiednie ustawy: Prawo budowlane i Prawo energetyczne, rozporządzenia wykonawcze do tych ustaw oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

Dla instalacji elektrycznych badania i pomiary odbiorcze obejmują:

  • próba ciągłości przewodów ochronnych,
  • pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
  • sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania,
  • pomiar rezystancji uziemienia,
  • sprawdzenie biegunowości,
  • próba działania,
  • pomiar spadków napięcia